Afgørelse om huslejeforhøjelse budget 2023

Tilsynet med almene boliger har truffet afgørelse i sagen om budgettvist og godkender budgettet.
Læs detaljerne om afgørelsen i downloadet!

Ændringsforslag til budgetudkast 2023

”I budgetudkast for afdeling 6, Holmstrup for 2023 ændres konto ”120 planlagt vedligeholdelse og fornyelser” fra 7.453.000 kr. til 6.500.000 kr.

En vedtagelse af ændringsforslaget vil medføre, at huslejestigningen vil blive på under 4 %.”

Samtidig udtaler beboermødet i Holmstrup:

Et flertal i folketinget har vedtaget, at huslejen i private udlejningsboliger maksimalt må stige med 4 % under hensyntagen til de stigende energipriser på el og varme. Det bør ikke kun være i den private udlejningssektor, at der sættes et loft over huslejestigninger men også i den almene sektor, hvor beboerne har de laveste husstandsindkomster. Huslejestigninger på 7 % vil medføre, at mange af de nuværende beboere vil være nødsaget til at flytte.

Ifølge Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel har afdelingens beboere en meget lav gennemsnitlig husstandsindkomst. Andelen af lavindkomstfamilier er således mere end 250 % højere end gennemsnittet i Aarhus Kommune. Det er helt urimeligt, at det er de beboere med de laveste indkomster, der skal betale de højeste boligudgifter.

Afdeling 6, Holmstrup skal i mange år fremover betale for en total fejlslagen finansiering af byggeriet ved dets opførelse i starten af 70erne. Afdelingen fik derved tilsagn om både ydelsesstøtte og rentesikring, som nu skal tilbagebetales ved en årlig aftrapning af den oprindelige ydelsesstøtte, selvom denne bortfaldt i forbindelse med en omfinansiering i 2006 og 2012. Det er helt urimeligt, at afdelingens beboere her 50 år efter byggeriets opførelse skal betale for en fejlslagen boligpolitik.

Afdeling 6 blev i slutningen af 90erne renoveret for et stort millionbeløb, som beboerne nu betaler for med aftrapning af driftsikring til følge. Det er helt urimeligt, at afdelingens beboere både skal afdrage på den oprindelige finansiering, afdrage på renoveringslån og samtidig henlægge til fornyet vedligeholdelse langt ud i fremtiden af de samme bygningsdele. Herved betaler afdelingens beboere flere gange for de samme bygningsdele.

Beboermødet skal derfor på det kraftigste opfordre foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening til at finde en holdbar langtidsløsning på afdelingens økonomiske problemer.

Hensatte midler til bygningsvedligeholdelse er i 2020 og 2021 ikke anvendt, idet Brabrand Boligforening ikke magter opgaverne. Opgaverne er derfor tilbageført til planlagt vedligehold i de kommende år. Derved betaler beboerne igen for den samme vedligeholdelse 2 gange.

VI SIGER JA TIL BYGNINGSFORNYELSE MEN NEJ TIL BEBOERFORNYELSE

Forslagsstiller:

Edvin Juhl

Halvårsberetninger og info fra afdelingsbestyrelsen

De halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen, som fortæller hvad der er sket siden sidst og om fremadrettede initiativer.

Beretningerne er en del af indkaldelsen, og fremgår derfor ikke altid i de referater der kan findes på Brabrands Boligforenings (bbbo's) hjemmeside.

Beretning efterår 2022

Indkaldelse 20.09.2022 og beretning

Afdelingsbestyrelsen informerer juni 2022

Bl. a om vandlækage, utæthed, hvem-skal-betale, beboerforening & billard, synsafdelingen, genbrugspladsen, hunde, udsugning, springvandet, vedligeholdelsesarbejder og hækkeklipning.

Beretning forår 2022

Med regnskab for 2021 til godkendelse

Beretning efterår 2021

Med indkaldelse, forslag og budgetforslag for 2022.

Beretninger perioden 2015 - 2010

Indkaldelser for de seneste år optræder også.