Afdelingsbestyrelsen informerer december 2023

Information nr. 2 - ultimo december


Denne info nr. 2 for december 2023 følger op på spørgsmål og problemer vedrørende den nye affaldssortering. Og så er der nogle svar på depositum ved råderet.

Info nr. 2 er også skrevet af Edvin Juhl.


Affaldssortering

De opstillede kuber til affald, som er placeret over jorden, er ikke tænkt som en permanent løsning. Men som en midlertidig foranstaltning til vi har fundet ud af, hvordan vi får fordelt de 5 fraktioner i de nedgravede beholdere. Den sidste kube til madaffald, der skal placeres midlertidigt på P-pladsen ved 217 er i restordre og forventes leveret i midten af januar 2024.


Af beretningen til september beboermødet og det første info for december fremgår det faktisk, at det er en midlertidig løsning. Panikken om at det tager en P-plads i nord er ret overdrevet. Vi har ved mange lejligheder været nødt til at afspærre P-pladser til brug for f.eks. håndværkere, når der har været behov herfor. Men det sker oftest i syd, som dem i nord jo ikke mærker. Man kan jo blot gå ned i syd og selv tælle, hvor mange P-pladser som malerne og VVS folkene optager.


Hvis man synes, at vi skal have flere parkeringspladser i afdelingen, har man altid mulighed for at stille et forslag til et beboermøde om at fælde rækken af platantræer (som her i nord) og lave skråparkering langs kørevejen.


Da vi i 2015 fik gravet affaldsbeholdere ned i jorden, havde vi udset en helt anden placering. Men under gravearbejdet stødte vi på el-kabel og rester af fundamenter fra det gamle og nu nedrevne carportdæk. Når der også skal tages hensyn til kloak, så er placeringen ”det muliges kunst”. Det er ikke optimalt. Og slet ikke, når der udvides fra 3 til 5 fraktioner.

 

Vi brugte ca. 2,25 millioner kroner på at få gravet beholdere ned i 2015 og skiftet beholdere et par år efter. Den årlige besparelse på renovationsudgifter efterfølgende har ligget på 150-200.000 kr. årligt. Så det er ikke nogen imponerende forrentning af investeringen. Men vi fik i samme forbindelse frigjort areal til 33 parkeringspladser og 3 cykelskure. Alternativet hertil ville være at inddrage arealer i midterarealet til skråparkering langs kørevejen og/eller de grønne arealer mellem A-blokkene i vestsiden. Jeg er ikke ekspert i grønne regnskaber, så jeg vil overlade til andre at udregne værdien af vores grønne midterareal.


Det koster omkring ca. 70.000 kr. for at skifte en indsats til nedgravet affald fra 1 kammer system til 2 kammer system. Og nok omkring 200.000 kr. for at få gravet en ny beholder i jorden. Det vil altså være ret dyrt, hvis vi skal grave flere beholdere ned til 5 fraktioner alle steder. Og flere steder vil det ikke kunne lade sig gøre på grund af kloak, el-kabel og fundamentsrester. Så der kommer ikke 5 steder i byggeriet, hvor der er 5 nedgravede beholder samlet på et sted. Det kan ikke lade sig gøre.

Vi har 19 nedgravede beholdere med en samlet volume på 95 m3. Før vi fik gravet beholdere ned havde vi 90 600 liters containere til restaffald + containere til papir og flasker med en samlet volume på ca. 65 m3. Så vi har rigeligt med volume til den samlede affaldsmængde. Derfor har vi heller ikke haft ugentlig tømning af papir/ pap og glas/plast beholderne. Vi vil også fremover have forskellig frekvens på tømning af de enkelte fraktioner for at spare penge.


Den årlige udgift til leje og tømning af de 11 bestilte kuber er i alt på omkring 70.000 kr. årligt. Det er meget svært at sammenligne udgifter til renovation fra år til år over en længere årrække, da der har været takstændringer. Der er også ændret på, hvad det årlige renovationsbidrag pr. husstand dækker over. Det vil der også komme fremover. Udgiften til tømning af beholdere med restaffald vil stige mere end de andre fraktioner. Så det, der lignede en nogenlunde fornuftig investering for 8 år siden i en nedgravet løsning er ikke længere den mest økonomiske løsning. Kuber over jorden er faktisk billigere i drift. Men de også mere synlige. Men vi har ikke et behov i forhold til affaldsmængden for at have 11 kuber stående permanent fremover. Spørgsmålet er derfor, om vi vil betale 70.000 kr. årligt herfor på grund af magelighed for nogle få beboere, der ikke mener, at de kan gå 25-30 meter længere med deres affald. Men det er man da velkommen til at stille forslag om til beboermødet.


Når vi har fået tal for mængden af de enkelte fraktioner, vil vi begynde at omfordele, hvad der skal kastes i de nedgravede beholdere. Mest oplagt er det, at der i syd kommer en beholder til hver fraktion. Pt. er der 2 til restaffald og 2 til glas/metal. Det vil blive til 1 af hver, så man skal altså bruge både de 2 beholdere ved 251 og de 3 ved 243. Det fortæller vi mere om, når det bliver aktuelt.

Ligeledes har vi ikke tænkt os, at der i nord skal være 5 beholdere ved 271 og 5 beholdere ved 215. Der satses på 5 fraktioner fordelt på de nuværende 4 nedgravede beholdere, men det forudsætter, at der skal skiftes til en 2 kammer beholder. Det koster dels 70.000 kr., og så er der ikke alle fraktioner, som egner sig til 2 kammer systemer. Placeringen af de 2 kuber ved 217 skyldes, at det er tættest på ruten for gående til busstoppestedet. Stillede vi dem ved 271, ville vi nok opleve at poser med madaffald blot ville blive stillet ved siden af beholderne ved 215. Men ellers kunne de ligeså godt stå på det gule felt ved 271.

Man kan derfor ligeså godt indstille sig på, at der vil være lidt længere at gå for stort set alle afdelingens beboere, når man skal af med alle sine 5 fraktioner.


Der er fortsat en del, der skal laves inden vi er færdige med at omlægge vores affaldssystem fra 3 til 5 fraktioner. Hvis der er beboere, der har lyst til at påtage sig opgaven, så er de meget velkomne. Især vil det være fint, hvis nogen vil sætte sig ind i priserne på tømning af 1 og 2 kammer systemer og hvilke fraktioner, der passer sammen i 2 kammer systemer. Det kan man læse mere om her:

https://www.kredslob.dk/professionel/produkter-og-services/genbrug-og-affald/ejendomsservice/priser-for-faelles-affaldsloesninger-2023?setTab=2&setPane=1


Det kunne også være fint, hvis nogen ville være med til at tjekke, hvad der sorteres forkert af de enkelte fraktioner og evt. stå for kommunikationen herom, så vi får en optimal sortering både af hensyn til miljøet og vores økonomi.

Vi skal også have sat nye pictogrammer på affaldsbeholderne, når der skiftes fraktion. Det vil også være en fordel, at de sidder på flere sider af beholderne og er mere synlige. Det er også en opgave, man kan påtage sig at stå for.

Det forlyder, at alle ikke har fået en pose med affaldsposer og en kuvert fra Kredsløb med sorteringsguide og information om den nye affaldssortering. Det er vort eget driftspersonale, der har delt ud. De garanterer, at der er lagt en pose ved alle entredøre i både vores og naboafdelingerne. Hvis den ikke har været der, når man er kommet hjem, så har man nok været udsat for, at nogen gerne ville have dobbelt op på poser. Man kan spørge på servicekontoret, om de fortsat har flere poser og guider liggende.

Ellers kan man læse om sortering på Kredsløbs hjemmeside

https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/sortering

Der er også et link til en app, som man kan downloade på mobilen.Råderet og depositum

Boligforeningens administration er gået i gang med at opkræve depositum for råderets arbejder, som er godkendt med retableringspligt. Nogle beboere har efterlyst lovhjemlen hertil. Den findes i driftsbekendtgørelsens § 85. Den er på 56 sider og hedder:


BEK nr. 1642 af 07/12/2023

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

 • 85. Afdelingsmødet kan ved almindelig stemmeflerhed beslutte, at der kan gennemføres andre arbejder end de arbejder, der er nævnt i § 84, stk. 1. Arbejderne skal vedrøre den del af det lejede, som ligger uden for selve boligen.


Stk. 2. De arbejder, der er omhandlet i stk. 1, kan være forbedringsarbejder og arbejder, som ikke er forbedringer. Afdelingsmødet kan, for så vidt angår arbejder, der ikke er forbedringsarbejder, beslutte, om lejeren skal foretage reetablering ved fraflytning. Hvis lejeren skal foretage reetablering, skal lejeren betale et rimeligt depositum til sikkerhed for betaling af reetableringsudgifterne. (min fremhævning)


Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse. § 84, stk. 2, anvendes tilsvarende.


Stk. 4. Boligorganisationen skal for hver afdeling udarbejde en fortegnelse over de arbejder, der kan udføres ifølge afdelingsmødets beslutninger efter stk. 1. Boligorganisationen foranlediger, at lejerne får udleveret denne fortegnelse, eller at denne gøres tilgængelig på boligorganisationens hjemmeside. Nye lejere skal have fortegnelsen udleveret i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.


 • 85 er ikke en ny pragraf. Den har haft samme ordlyd i mange år. Boligforeningen har ikke gjort sig ulejlighed med at oplyse herom i brevene med godkendelser af de udvendige råderets arbejder. De har heller ikke oplyst om evt. ankevejledning. Afgørelser om råderet kan indbringes for Beboerklagenævnet.

https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/boligforeninger-og-akutboliger/uenighed-mellem-lejer-og-udlejer/beboerklagenaevnet


Beboerklagenævnet behandler sager vedrørende:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet
 • Råderet
 • Vand-, varme- og elregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af almene familieboliger
 • Overtrædelse af husordenen (indbringes som regel af udlejer)


Der blev afholdt møde om syn af lejligheder og råderetsarbejder den 24. august 2023 kl. 17:00 i aktivitetslokalet i 245, hvor boligforeningens administration gennemgik reglerne om bla. depositum. Men det forhindrer jo ikke, at administrationen havde lavet en bedre orientering inden udsendelsen af afgørelserne.


Afdelingsbestyrelsen har nogle ønsker til ændringer af afdelingens råderetskatalog, som ikke er enslydende med de ændringer, som boligforeningens administration ønsker – og som afdelingsbestyrelsen faktisk ikke er enige i. Det har vi i afdelingsbestyrelsen aftalt et møde om for at gå i gennem med oplæg fra Rudolf.


Man kan godt lave udvendige råderets arbejder uden retablering, men så vil vedligeholdelsespligten enten skulle overgå til afdelingen (og dermed en huslejeforhøjelse) eller også skal beboeren betale en forhøjet husleje til vedligehold, som den efterfølgende beboer kommer til at arve ved indflytning. Det er heller ikke uden bøvl og problemer. Og det er alle de forskellige muligheder, som afdelingsbestyrelsen er ved at sætte sig ind i og diskutere. Hvis man vil sætte sig ind i dette, kan man læse herom i driftsbekendtgørelsens §§ 84 – 97 og Almenlejelovens §§ 35 – 42. De kan findes på Retsinfo.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/928

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1642


I forbindelse med at der er mange reaktioner på breve om opkrævning af depositum, har Rudolf på facebook inviteret til møde herom.


Der er beboere, som på facebook har forlangt indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi angiveligt skal tage stilling til et forbud mod opkrævning af depositum ved råderetsarbejder, hvor der er tale om retablering. Da det er lovpligtigt, vil vi ikke kunne beslutte, at dette ikke skal gælde for Holmstrup. Det vil svare til, at vi på et beboermøde vedtog, at færdselslovens bestemmelser om hastighedsbegrænsning ikke gælder for Holmstrup. Det kan man jo godt beslutte, men det vil ikke være gyldigt.


Der er altså ikke noget formål med bruge huslejekroner på at indkalde til et ekstraordinært beboermøde med det ene formål, at træffe beslutning om noget, som vil være ugyldigt. Et informationsmøde om råderetsregler vil være en ganske god ide inden beboermødet i april. Og det er jo faktisk det, som Rudolf har inviteret til på facebook.

Forinden vil det være en rigtig god ide, hvis deltagerne læser ovennævnte lovbestemmelser. Boligselskabernes Landsforening har også lavet en folder om råderet, som kan findes på:

https://bl.dk/media/19303/bl_ra-deret.pdf


***************************************************************************************************

Information nr. 1 - primo december


Der er gang i en del ting og arbejder i Holmstrup for tiden, hvor alt ikke kører uden problemer. Det handler dette nyhedsbrev om. Nogen gange er tingene ikke helt, som det ser ud til i første omgang. Det er heller ikke altid, at det er butleren eller gartneren, der er skurken i krimier.


Selvom servicekontoret er det rigtige sted at henvende sig, når noget ikke fungerer så husk lige på, at det i mange tilfælde ikke er vores driftspersonale, som er årsagen til bøvlet. Så husk at tale pænt til vores driftspersonale, når du henvender dig, selvom du har et træls problem. Og kontakt i øvrigt servicecentret, hvis du har et problem – det er ikke nok med at fortælle om det på facebook.


Snerydning

Natten mellem onsdag og torsdag i uge 48 fik Aarhus området den første sne. Her i Holmstrup fik vi en mindre mængde, og nogle beboere blev efter sigende vækket af snerydning. I Brabrand Boligforening er snerydningen i de fleste områder udliciteret til ekstern leverandør. Den første omgang snerydning var ikke imponerende.


Torsdag og fredag faldt der mere sne og mindre snerydning af leverandøren. Og sådan fremdeles lige siden. Vores eget driftspersonale har været i gang i dagtimerne, selvom det ikke indgår i deres arbejdsplaner. Afdelingerne på Holmstrup Mark har i øvrigt kun en traktor, der egner sig til at rydde sne med. På den vis er det også begrænset, hvor meget de kan nå.


Men der er ikke ryddet sne i det omfang, som der skulle i henhold til vores snerydningsplan. Der bliver heller ikke strøet salt, grus og urea de steder, som er beskrevet i planen. Det samme er tilfældet i vores naboafdelinger Thorsbjerg, Odinsgård og Bronzealdervej kollegiet. Det er ganske enkelt ganske kritisabelt, hvilket både vores serviceleder og vi i afdelingsbestyrelsen har gjort opmærksom på. Der bliver fulgt op herpå, men det sker jo ikke med tilbagevirkende kraft. Nogle plusgrader vil sikkert hjælpe en hel del på snerydningen.


Udliciteringen af snerydningen er formelt godkendt på et beboermøde forvist nok 4 år siden, uden at det fremgik nogen steder. Boligforeningens administration havde sendt opgaven i udbud og indarbejdet det i afdelingernes budgetter uden, at det blev oplyst på budgetmøderne med afdelingsbestyrelserne. Det fandt vi ud af, hvor der første gang faldt sne efter udliciteringen. Da fungerede det heller ikke. Og sådan har det været hvert år siden. Da vi ikke har haft lange perioder med sne, har bøvlet været begrænset. Og hurtigt overstået da den globale opvarmning har hjulpet en del.


Årsagen til udliciteringen skal ses i besparelser. Tidligere, hvor snerydningen (fungerede og) blev udført af vores driftspersonale, blev personalet aflønnet for at stå til rådighed i tilfælde af sne i vinterhalvåret. Overenskomsten med ejendomsfunktionærernes fagforening indeholdt en ordning med rådighedstillæg for at man skulle på arbejde og rydde sne, når dette skete. Ved at udlicitere opgaven kunne rådighedstillægget spares væk, såvel som man kunne reducere i personalets timetal og overtidsbetaling, når der skulle ryddes sne udenfor normal arbejdstid. Det er den forklaring, som vi har fået af boligforeningens administration.


Vi har aldrig fået gennemgået tallene. Det er jo også svært at gøre op konkret, da der jo ikke falder den samme mængde sne på de samme tidspunkter hvert år. Men det er jo et led i foreningsbestyrelsens bestræbelser for åben dialog og gennemskuelighed i egen afdeling, at afdelingsbestyrelserne da efterfølgende får en begrundelse for, at vi ikke er blevet spurgt om godkendelse inden beslutningen om udlicitering blev besluttet.


Vores eget driftspersonale forsøger efter bedste evne at rette op på det, som den eksterne leverandør ikke når i rette tid, formår at overholde – eller hvad nu end årsagen er til, at den indgåede aftale om snerydning ikke overholdes. De beboere, der selv tager kost og skovl i brug, skal have stor tak.


Affaldssortering

Et flertal i folketinget har besluttet, at der i Danmark skal sorteres i 10 fraktioner, hvor husholdningsaffald skal sorteres i 5 fraktioner/beholdere. Kommunerne er pålagt at indføre den nye affaldsordning. I Aarhus kommune sker udrulningen gradvist i de forskellige områder af kommunen. Hos os på Holmstrup Mark er det sket i uge 46. Brabrand Boligforening fik derfor først på året til opgave, at være klar med beholdere til 5 forskellige fraktioner i løbet af efteråret. Det skrev vi noget om i beretningen til efterårets beboermøde.


I Brabrand Boligforening er det i alle afdelinger vedtaget, at vi i første omgang ikke vil bekoste at grave flere beholdere ned i jorden, idet vi ikke kender mængden af de enkelte affaldsfraktioner. Totalt burde det kunne være i vores eksisterende nedgravede beholdere, men vi har ikke 5 beholdere ved alle vores affaldsøer. Vi skal derfor have fundet ud af, om vi skal have beholdere med 2 indkast – og om det kan fås. Derfor har vi fået opstillet nogle affaldskuber af forskellig størrelse 4 steder i byggeriet. De er beregnet til henholdsvis ”Madaffald” og ”Plast + mad og drikkekartoner”.

Der er efterbestilt 2 kuber, som vil blive placeret på den første parkeringsplads ved 217, så der også i nord er kuber til madaffald og plast.


Vores nedgravede affaldsbeholdere står ikke optimalt. Det hænger ammen med, at de er placeret i forhold til, hvor det har været muligt at grave 4-5 meter dybe huller til betonkærnerne. Uden at det karambolerer med el-ledninger, kloak og gamle fundamenter fra det hedengangne carportdæk.

Ifølge loven er det kommunerne, der har opgaven med information om indsamlingen. Det er rimeligt logisk, da det jo er kommunerne, der bestemmer hvordan, der skal indsamles og efterbehandles. Derfor har hverken boligforeningens administration eller afdelingsbestyrelsen lavet materialet herom, idet vi også først har modtaget det samtidig med udrulningen i Holmstrup.


Kommunens /Kredsløbs guide ”Gør det nemt at sortere” er faktisk ganske velskrevet og let forståelig. Den er omdelt sammen med en pose med affaldsposer til madaffald og tekstiler. Det forudsætter selvfølgelig, at man læser det uddelte materiale og ikke blot smider det i beholderen til ”Pap og Papir”. (Som er sket). Afdelingsbestyrelsen kommer derfor ikke med en sorteringsfolder for Holmstrup.


Nogle beboere har efterlyst en plan over, hvor de enkelte beholdere til de forskellige fraktioner er placeret, men det er nok mest et ønske i forhold til nord, hvor der pt. ikke er kuber til madaffald og plast. Ellers er der beholdere eller kuber til alle 5 fraktioner ved de enkelte affaldsøer. Og så har vi en enlig til restaffald ved 235.


I afdelingsbestyrelsen har vi i flere år snakket om, hvor vidt vi skulle købe beholdere til affaldssortering. Eller indføre krav herom ved råderetskøkkener. Det er vi gået fra af forskellige årsager. Dels har vi ikke fundet et system, som vil tilfredsstille alle beboere. Det er jo ret forskelligt, hvad man har af affald om man bor en person eller en hel familie i en lejlighed. Behovet er for forskelligt. Dels vil der medføre, at hvis afdelingen udleverer beholdere, skal der holdes styr herpå, når nogen flytter. Ellers vil man få en regning ved fraflytning for manglende beholdere. Det vil også være afdelingen, som skal stå for udskiftning, når dette bliver tilfældet. Pengene hertil kan kun komme fra vores huslejekroner. Boligforeningen har ikke nogen kasse med penge, som man lige kan få et par hundrede tusinde kroner af. Derfor er det den enkelte beboer selv, der skal finde eller købe beholdere, poser - eller hvad man nu foretrækker til brug for sorteringen. Det er den billigste løsning. Og så får man det, som man selv synes fungerer bedst.


Affaldsafhentning

De sidste par ugers tid har der været bøvl med afhentning og tømning af vores affaldsbeholdere. Det har sådan set ikke noget at gøre med den nye affaldsordning. Og dog.
Kommunen/Kredsløb udbyder hvert 3de år affaldsafhentningen. Udbuddet sker i områder. De første år var det Johs. Sørensen, der kom i Holmstrup. De sidste 3 år var det DSV. Dem var vi ikke glade for, idet de var ret hårde ved vores beholdere. Det er der også andre afdelinger, der har klaget over.
I Kredsløbs udbud for 2023 er der taget udgangspunkt i den nye affaldssortering. I november måned var det tid til skifte til de nye udbudsleverandører. For Holmstrup (og vores naboafdelinger) er der kommet en ny leverandør. Det spanske Urbasers danske afdeling skal stå for afhentningen i vores afdeling. De er kommet skidt i gang. Faktisk er de ikke rigtig kommet i gang til tiden. Derfor er vores beholdere til restaffald blevet fyldt til randen en eller en, selvom vores driftspersonale har været rundt med et kosteskaft og presser affaldet ned i beholderne. Til sidst var de stort set alle fyldt og kunne ikke åbnes/lukkes. Der blev stillet poser ved siden af, som driften fjernede og smed i containeren til ”småt brændbart”.


Efter daglige rykkere fra servicecentret fik vi tømt nogle af de nedgravede beholdere til restaffald, men vognmanden have åbenbart ikke nogen plan for, hvor mange steder der skulle tømmes.

I uge 46 fik vi leveret kuber til de nye fraktioner, som også er blevet benyttet livligt til restaffald. Og så er det jo ret forståeligt, at mange bliver overbevist om, at den nye affaldsordning aldrig vil blive en succes.

Den manglende tømning ville også være tilfældet, hvis vi havde fået udrullet den nye affaldsordning i uge 32 eller uge 51.


VVS arbejder

Vi er i gang med at få udskiftet en del VVS ting i lejlighederne. Det er der tidligere udsendt info breve om og afholdt et infomøde om. Det er fortrinsvis rørbøjninger og samlinger, der skiftes for at undgå utætheder. Og i A opgangene bliver der også udskiftet et rør, som går hele vejen op/ned inde i rørskakten.

Vores VVS til varmt og koldt vand er af forskellig alder, idet noget er skiftet i forbindelse med ombygningen i slut 90erne. Noget er fra starten af byggeriet. Og noget er repareret undervejs i de 50 år, som byggeriet har. Ud over forskellig alder, er der også forskellige materialer afhængig af, hvornår det er monteret. Rørføringerne er heller ikke ens i de enkelte lejligheder, da vores byggeri er lavet med A, B og C bygninger af forskellig størrelse. Derfor vil det ikke give mening, at begynde på en mere teknisk fremstilling af, hvad der skal skiftes i de enkelte lejligheder. Alt hvad der skiftes til, er i fagsproget ”rødgods”, som har den længste (og betalelige) holdbarhed efter nuværende forhold.


Vand til vores lejligheder bliver fordelt i vores teknikrum under carporten. Det her er lidt tricky.  Et teknikrum leverer til 2 halve opgange. Teknikrummet i 259 leverer til 259 th og 261 tv lejligheder i A og B. Teknikrummet i 261 leverer til 261 th A og B og 263 tv i B, da der ikke er nogen 263 A tv. Nogen opgange har også C. Et teknikrum kan derfor levere vand til alt fra 12 til 22 lejligheder. Og man får altså ikke vand fra det samme teknikrum, som den beboer man deler opgang med på den anden side af trappen. Og så er der nord og syd, som er anderledes.


Når VVS folkene lukker for vandet (og tømmer rørene) afhænger arbejdet i opgangen altså af, hvor mange lejligheder man skal ind i. Det tager derfor længere tid at skifte i 22 lejligheder end i 12 lejligheder. Men det afhænger også af, hvad der er af gamle fittings og samlinger i de enkelte lejligheder. Derfor kan man ikke på forhånd give et nøjagtigt bud på, hvor mange dage det tager for det enkelte teknikrum. Nogle steder har der været lukket for vandet i en uge, og andre steder i nogle dage. Alle steder er der regnet med en uge pr. teknikrum, så man kunne være nogenlunde sikker på, at der var tid nok.


Varsling af arbejdet er sket første gang i juni måned. Det er aftalt, at alle lejligheder skal have 2 varslinger kort før VVS folkene kommer til den enkelte opgange.14 dage før og 3 dage før. Det er også aftalt, at det er VVS firmaet der står for uddeling af breve, idet det er dem, der bedste ved, hvornår de er klar til de enkelte opgange. Det har ikke fungeret optimalt. Mange har ikke fået 14 dages varslinger og nogle har ikke fået 3 dages varslinger. Det er påtalt med henblik på, at det skal fungere bedre.


Men det er nu ikke kun VVS folkene, som har svigtet. Alle beboere har skullet give adgang til deres lejlighed, når VVS folkene skulle ind og arbejde. Har man ikke kunnet være hjemme, har man skullet aflevere nøgle på servicekontoret. Og der er desværre beboere, der ikke har overholdt indgåede aftaler om at være hjemme/aflevere nøgler. Og så er der enkelte, hvor det ikke har været muligt at komme i kontakt med, selvom driftspersonalet har forsøgt henvendelse både før og under arbejdet i den pågældende opgang.


Og det betyder faktisk en hel del, at VVS folkene kan komme ind i lejlighederne på de tidspunkter, hvor det er planlagt. Dels skal alle i en A opgang give adgang samme dag, som der skal skiftes røret i rørskakten.


Får man ikke fat i en beboer indenfor den planlagte periode, kan VVS folkene ikke lave trykprøvning ved afslutning af en opgang. Det medfører, at man skal lukke for vandet en ekstra gang på et andet tidspunkt, som så skal varsles. I nogle opgange vil man derfor kunne opleve, at man har været uden vand i en uge, og skal være uden vand igen i en dag eller 2 i en anden uge.

Man kan altså ikke bruge erfaringer fra andre beboere i andre opgange eller på facebook til ret meget. Det er jo ikke ens fra opgang til opgang. Og man kan heller ikke gardere sig imod, at nogen ikke kan eller ikke vil overholde indgåede aftaler. Det er ikke uden grund, at der 2 gange er sendt meddelelser ud fra boligforeningens administration om, at man medvirker til at arbejdet kan udføres planmæssigt.


Det burde også være i den enkelte beboers egen interesse, at få skiftet VVS tingene, selvom det ikke er synligt. Nogle samlinger er så dårlige, at bøsningen indvendig i samlingen er helt tæret væk med risiko for rørsprængning.

Husk at have en indboforsikring, idet afdelingens forsikring ikke dækker for skader på indbo ved vandskader, selvom det sker i forbindelse med rørsprængninger. Det kan man så mene er for dårligt, men sådan er forsikringsbestemmelserne uanset hvilket selskab, man er forsikret hos.


Til kalenderen

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag, den 18. april 2024, hvor der er planlagt afdelingsmøde med bl.a. valg af afdelingsbestyrelse og fremlæggelse af regnskabet for 2023. Forslag, der ønskes behandlet på mødet skal indsendes senest 3 uger før mødet. Indkaldelse vil blive udsendt som normalt, når vi nærmer os mødedatoen.

Afdelingsbestyrelsesmøder er flyttet fra den første mandag i måneden til den anden tirsdag i måneden fra 2024. Første møde afholdes den 9. januar 2024 kl. 16:00. Du kan se indkaldelser og referater på boligforeningens hjemmeside på ”Din side” under afdelingsdokumenter.

 

December måneds info er skrevet af

Edvin Juhl

afdelingsbestyrelsen

 

Halvårsberetninger og info fra afdelingsbestyrelsen

De halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen, som fortæller hvad der er sket siden sidst og om fremadrettede initiativer.

Beretningerne er en del af indkaldelsen, og fremgår derfor ikke altid i de referater der kan findes på Brabrands Boligforenings (bbbo's) hjemmeside.

Beretning efterår 2022

Indkaldelse 20.09.2022 og beretning

Afdelingsbestyrelsen informerer juni 2022

Bl. a om vandlækage, utæthed, hvem-skal-betale, beboerforening & billard, synsafdelingen, genbrugspladsen, hunde, udsugning, springvandet, vedligeholdelsesarbejder og hækkeklipning.

Beretning forår 2022

Med regnskab for 2021 til godkendelse

Beretning efterår 2021

Med indkaldelse, forslag og budgetforslag for 2022.

Beretninger perioden 2015 - 2010

Indkaldelser for de seneste år optræder også.