Brev alle beboere har modtaget.
Omkring telefon, e-mail og aflevering af udstyr.

Farvel og tak_Brabrand BF

Seneste møde med Stofa

Læs om konklusionerne fra afdelingens seneste møde med Stofa. Fejl er blevet opdaget i vestsiden. Og så kan alle se frem til at få nye antennestik, også kaldt antennedåser, monteret i år.

Information fra afdelingsbestyrelsen (28. januar 2019)

På baggrund af en debat på Holmstrup gruppen på facebook i starten af januar måned tog afdelingsbestyrelsen kontakt til Stofa for at høre, om der var problemer med afdelingens kabelnetværk. Stofa havde i uge 2 en tekniker ude og måle på vores anlæg.
Målingerne i uge 2 viste at der var 9 lejligheder, hvor signalet målt på beboerens modem lå under det niveau, som signalet skal have. Afdelingsbestyrelsen, boligforeningens tekniske afdeling og Stofa mødtes den 25. januar for at følge op på problemerne.

Problemer i vestsiden
Stofa oplyste, at de i forbindelse med opgraderingen af anlægget til DocSIS 3.1 ikke havde været opmærksom på, at der i Holmstrup visse steder er kabler på over 30 meter til lejligheder i B og C. Anlægget har derfor været injusteret forkert til en del lejligheder i vestsiden. I østsiden er der en anden opsætning, idet der ikke er den samme plads i rørføringer. Derfor er der ikke oplevet fejl i østsiden.
Stofa har i uge 3 og 4 justeret anlægget i vestsiden. Der er skiftet nogle forstærkere og fordelere. Anlægget er nu tilpasset, så signalet lever op til minimumskrav. Stofa kan imidlertid kun teste udefra på de lejligheder, som har modems. De kan ikke teste på selve TV signalet, da det skal ske inde i lejligheden.

Nye antennestik nødvendige
Stofa gjorde opmærksom på den nuværende aftales indhold om, at fuld udnyttelse af DocSIS 3.1 indebærer, at der skal monteres en ny antennedåse i væggen i lejlighederne. Det var meningen, at dette skulle ske i takt med, at beboere bestilte 1.000 Mb internet. Efterspørgslen efter 1.000 Mb er stort set nul. Den fulde opgradering til DocSIS 3.1 vil derfor tage meget lang tid. Stofa er derfor interesseret i, at der monteres nye DocSIS 3.1 antennedåse i alle lejligheder i Holmstrup, så de lever op til den indgåede aftale fra 2017.
Stofa gjorde endvidere opmærksom på, at de i forbindelse med de gratis servicebesøg i 2015 og 2018 – og almindelige udkald – havde oplevet, at der i mange tilfælde er problemer med antennestikket i lejlighederne i Holmstrup. Nogle steder sidder dåsen løs i væggen, hvilket har medført at kabelisoleringen er defekt. Efterhånden som der er kommet mere og mere båndbredde, datatrafik og forbrug, kan dette give flere og flere problemer for beboerne. Løse forbindelser er også mere modtagelige fra interferens fra WiFi og andet elektronisk udstyr feks. mikrobølgeovne. Det være sig både beboerens egne og naboers.

Nye antennestik til alle i år
Stofa foreslog, at de i 2019 installerer nye DocSIS 3.1 stikdåser i alle lejligheder. Dels for at at DocSIS 3.1 installation gøres færdig og dels for at dåserne i væggene kan blive ordentligt sat fast. Da det er indeholdt i den nuværende aftale, er det gratis for afdelingen. Det indebærer, at Stofa skal have adgang til alle lejligheder. Inden de sætter arbejdet i gang, skal de rundt i nogle forskellige lejlighedstyper for at lave prøveinstallationer, lave målinger og se, hvordan installation er i 1-værelses, 2-værelses lejligheder osv.
Det blev derfor aftalt, at Holmstrups serviceleder laver aftaler med nogle beboere i forskellige lejlighedstyper, som i uge 5 og 6 får monteret DocSIS 3.1 dåser. Ud fra dette kommer Stofa med en plan for monteringen i alle lejligheder.
Stofa gjorde endvidere opmærksom på, at der er mange beboere i Holmstrup, som har flere TV forbundet med lange kabler og fordelere, som er årsagen til dårlig billedkvalitet. Afdelingen burde overveje, om der skulle laves flere antennedåser i lejlighederne – især i de større lejligheder. Det er dog ikke med i aftalen.

Om installation af fibernet og om udfordringerne ved WiFi

Om installering af fibernet

Information fra afdelingsbestyrelsen (15. januar 2019)

Af debatten på facebook om Stofa fremgår det, at AURA vil lægge fibernet ind i Holmstrup uden udgifter til oprettelse af abonnement og dække alle udgifter til gravearbejde. Nu er det en sandhed med modifikationer.

Nu er det ikke sådan, at et fibernet skal graves ned i Holmstrup. Det vil tage både meget lang tid og blive meget dyrt, hvis der skal opgraves fliser, asfalt og haver for at lægge et fibernet ind. For derefter at reetablere det hele. Det vil koste flere millioner.

Et fibernet vil skulle lægges ind gennem afdelingens rørkanaler under carporten og derefter krybekældrene ud til B og C blokke. Fra rørkanaler skal det føres ind i lejlighederne via unit bag badeværelserne. Det vil forudsætte at alle de steder, hvor der ikke er plads til kablet i de eksisterende elektrikerrør, skal der lægges nye elektrikerrør. Fra unit bag badeværelser skal der trækkes kabel ind i lejligheden til en installationsdåse i stil med Stofa stikket i væggen.
Der vil således skulle en installatør ind i lejligheden, tage badeværelsesspejlet ud og bore hul i væggen. Beboeren skal selv flytte eventuelle møbler og rydde op og gøre rent bagefter. Som minimum.

For at der kan føres nye installationer ind, skal teknisk afdeling i boligforeningen involveres, for at opdatere afdelingens tegningsarkiv med de nye kabler, såvel som de skal kontrollere selve arbejdet, så der ikke sker skade på andre rør og kabler.

AURAs tilbud går ud på, at AURA ved 30 % tilslutning vil lægge fibernet ind i samtlige 402 lejligheder. Det vil altså medføre, at også de beboere, som ikke ønsker fibernet, skal have besøg af håndværkere. Det vil også medføre, at samtlige beboere skal aflevere og afhente en nøgle på driftskontoret eller lave aftale om at man er hjemme under arbejdets udførelse.

Alle beboere skal derfor varsles af boligforeningen om, at der vil komme håndværkere og blive lave fibernet installation i lejlighederne. I de tilfælde, hvor beboeren ikke ønsker at medvirke, vil arbejdet blive udført i henhold til almenboliglovens bestemmelser om nødvendig adgang til at udføre arbejder i lejligheden.

For at kunne holde styr på indlåsning i lejligheder, oplåsning til teknikrum og adgang til rørkanaler, vil det medføre, at afdelingen skal stille en medarbejder til rådighed på fuld tid under hele arbejdets udførelse. Medarbejderen vil ikke kunne varetage sine normale opgaver i driften, hvilket igen vil medføre, at der vil være opgaver, som vi vil være nødsaget til at få lavet af eksterne håndværkere.

Hele opgaven vil medføre, at afdelingen vil få interne udgifter på mere end en halv million kroner, som jeg næppe kan forstille mig, at AURA vil dække. Det er i hvert fald ikke det, som jeg er orienteret om, da jeg snakkede med dem.

Virkelighedens version er altså ikke en nem lille opgave, som kun vil vedrøre de beboere, som ønsker fibernet. Og så har jeg slet ikke beskrevet alle de tænkelige problemer, som det vil medføre undervejs.

Om WiFi i lejlighederne

Der er ikke den store forskel, om man får WiFi via et fibernet eller Stofas coaxnet. Rækkevidden på det indbyggede WiFi er stort set ens. WiFi i et fibernet sidder i installationsdåsen på væggen, hvor det ved Stofa sidder i modem.

Rækkevidden vil være afhængig af, hvor dåse eller modem befinder sig i lejligheden. Dækker man dåse eller modem bag møbler eller lignende, vil det medføre reduktion i rækkevidde og kvalitet.

I Holmstrup er vores skillevægge bygget op med metallægter i stedet for trælægter, hvilket også kan have indflydelse på ens WiFi forbindelse.
Nogle beboere har lavet eget WiFi med en kraftigere sender. Jo mere WiFi der er i en i opgang, jo mere vil det forstyrre andres WiFi.
Der er altså mange årsager til, at man kan have problemer med ens WiFi.

Edvin Juhl
afdelingsbestyrelsen

Stofa debat på facebook – kort version

Information fra afdelingsbestyrelsen (13. januar 2019)

På Holmstrups facebook gruppe er der for tiden en debat om Stofa, hvor enkelte ønsker en anden leverandør end Stofa, idet de oplever fejl på deres Stofa produkt. Desværre er noget af debatten præget af en del forkerte fakta, men det er en længere omgang, som interesserede kan læse om i den lange version (længere nede).

Her får I lige en orientering om, hvad der er sat i gang i løbet af ugen. 

 Udfald på vores anlæg

Alle leverandører af TV og internet har været udsat for tekniske problemer. YouSee har således været i afviserne, da deres kunder ikke kunne se dronningens nytårstale.

Vi har også været ramt af fejl i Holmstrup. I forbindelse med opgraderingen til DocSIS 3.1 stod vores CTS anlæg af i efteråret 2018. Årsagen var, at CTS anlægget bruger faste IP adresser, som der ved en fejl ikke blev indlæst ved ændringen af opsætningen. Det resulterede i manglende varmeforsyning i et par dage, idet CTS anlægget ikke kan genstarte af sig selv.

Vi har også i afdelingsbestyrelsen efterlyst, at beboere som har driftsproblemer med TV eller internet, som de ikke mener bliver løst af Stofa; at de udover at kontakte Stofa også retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen, så vi har mulighed for at følge med i eventuelle problemer. Vi har ikke fået henvendelser i afdelingsbestyrelsen. En beboer har rettet henvendelse til driften.

Stofa har både i 2015 og 2018 tilbudt gratis servicetjek af beboernes installation. Det benyttede 18 sig af i 2015 og 6 i 2018.

I langt de fleste tilfælde har problemet været beboerens egne kabler, som har givet dårlige forbindelser. Vi har også et problem med monteringen af stikdåser i væggen, som ikke sidder i indbygningsdåser.

Stofa har i 33 tilfælde været på service besøg i Holmstrup i 2018. Heraf er 21 tilfælde, hvor der var fejl på beboers eget udstyr – eller der var koblet for mange TV på anlægget uden forstærker. Seks tilfælde skyldes fejl i opgraderingen til DocSIS 3.1. Seks tilfælde er øvrige fejl/service.

I 2017 var vi et par fra afdelingsbestyrelsen som var rundt med Stofa og teste signaler på nogle lejligheder. Vi fandt inden fejl og signalet ind i lejlighed var ok. Men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke kan være problemer andre steder. 

 Den nuværende situation

I vores aftale med Stofa er der en klar aftale om, at anlægget skal fungere fuldt tilfredsstillende. Jeg/vi har derfor aftalt med Stofa, at beboere med problemer kan få besøg af en Stofa tekniker sammen med vores serviceleder. Beboere med problemer bedes derfor rette henvendelse til Stofa eller driftskontoret.

Vi har også bedt Stofa foretage en søgning på signaler til vores lejemål. Der kan imidlertid kun søges udefra på lejemål med en internetforbindelse. For at måle signal på TV delen, skal de ind i lejligheden.

Ti forbindelser viser signaler målt på modem, som ligger under niveau for minimumskrav. Otte lejemål i B/C i vest, ét i 245 og vores driftskontor. Driftskontorets ”problem” er allerede løst. Der var tilkoblet en gammel fordelerdåse på indgangen før modem, som ikke var blevet fjernet af edb-folkene, da der blev opsat router til netværk i kontoret for en del år siden. Forbindelsen fra Stofa fejlede således ikke noget. Vi var også forbi en beboer, hvor der var en dårlig forbindelse i stikdåsen. Beboeren har dog ikke nok signal. Man kan derfor ikke blot konkludere, at alle 9 steder har samme problem. Eller blot et problem.

Umiddelbart ser det ud til, at kabelføringen, der blev lavet i 1996, ikke er helt ens i opgangene i vest. Nogle steder i vestsiden er der meget lange kabler, som forstærkningen ikke passer til. Det vil der blive rettet op på i den nærmeste tid. Enten med mere forstærkning eller ændring af kabler.

Det kan så undre, at 8 af de berørte 9 steder ikke har meldt om problemer. Men det skyldes nok, at signalet fortsat har været kraftigt nok til, at beboerens forbrug ikke har givet udfald eller pixelering.

Uanset hvad man har af holdninger til kollektivaftaler, leverandørvalg eller teknik, skal vores anlæg selvfølgelig fungere og leve op til de tekniske krav. Så vær nu flinke at melde problemer ind til Stofas servicedesk, så de kan blive rettet. Stofa læser ikke holmstrups facebookgruppe.

Afdelingsbestyrelsen og teknisk afdeling vil følge op på, at de fundne problemer bliver løst.

Edvin Juhl

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Stofa debat på Facebook - lang version

Information fra afdelingsbestyrelsen (januar 2019)

På Holmstrups facebook gruppe er der for tiden en debat om Stofa, hvor enkelte ønsker en anden leverandør end Stofa, idet de oplever fejl på deres Stofa produkt. Desværre er noget af debatten præget af en del forkerte fakta.

Så vi bringer lige nogle fakta og en længere forklaring. Til sidst suppleres med et indblik i forhistorien.

 Opgraderingen til DocSIS 3.1

PÅ beboermødet den 14.09.2017 blev det vedtaget at opgradere afdelingens coaxnet til DocSIS 3.1. Holmstrups coaxnet blev opgraderet til DocSIS 3.1 i 2018. Forstærkerne blev udskiftet i foråret 2018. I efteråret blev der skiftet opsætning på anlægget.
Aftalen går ud på, at afdelingens coaxnet opgraderes fra DocSIS 3.0 til 3.1, så der bliver mulighed for at modtage 4K TV og 1.000 Mb internet.
Stofa er endnu ikke færdige med at opgradere alle steder i Aarhus området til DoCSIS 3.1, men de forventer at blive færdige i løbet af første halvdel af 2019. Herefter skiftes til DocSIS 3.1 platformen, og det vil blive muligt at modtage 4K tv og 1.000 Mb internet i Holmstrup – mod behørig betaling.
Hvor mange, der reelt har et behov for 1.000 Mb, er så spørgsmålet, men muligheden vil være der. Ifølge Stofa er det kun nogle få husstande i Holmstrup, som i dag har en 300 Mb forbindelse.

 Antal leverandører

Rent teknisk og aftalemæssigt kan der kun være en leverandør af TV signaler og internet i vores coaxnet. Det fremgår også af materialet til beboermødet i 2017. Hvis vi i afdelingen derfor vil tilbyde kabel-TV og internet til rabatpriser gennem coaxnettet, skal vi indgå en aftale med een leverandør for hele byggeriet. YouSee kom i 2017 med et mundtligt tilbud om fibernet ved 80 % tilslutning til en aftale, som de trak i land igen i det skriftlige tilbud, der blev fremlagt på beboermødet i 2017.
Holmstrup hører under AURA forsyningsmæssigt med hensyn til el. Boligforeningen køber kollektivt el ind, som udbydes med jævne mellemrum. Pt. er det Vindstød, som leverer el.
AURA/WAOO gav ikke tilbud på vores bredbåndsaftale i 2017, idet de ikke ville afgive ejerforholdet (af hensyn til opsamling af forbrugsdata og video) til fibernettet efter udløb af en bindingsperiode. De var dengang heller ikke interesseret i at udvide deres fibernet i vores område.

 Ny Stofaftale fra 01.01.2018

Fra 01.01.2018 er det ved lov forbudt at lave en kollektiv TV aftale. Det har vi heller ikke i Holmstrup. Vi har en kollektiv bredbåndsaftale, som er fuldt lovlig. Vi betaler et abonnement for en internetforbindelse, hvor hastighed og pris svarer til en kollektiv aftale på den lille TV pakke. Men man kan frit vælge produkter for abonnementet og helt fravælge TV eller internet. Flere beboere har ikke nogen TV pakke, men en internetforbindelse kombineret med en TV-boks og vælg selv kanaler.
Opgraderingen koster 618.000 kr. (750.000 kr. i YouSees tilbud), som vi betaler ved at binde os til Stofa i 4 år. Der er en frikøbsklausul, hvor vi skal betale et beløb svarende til de resterende måneder i bindingsperioden, hvis vi opsiger aftalen inden de 4 år.
I aftalen med Stofa er der en klausul om, at der ikke må være andre leverandører i afdelingen i bindingsperioden. Det var der også i oplægget fra YouSee. Det vil der også være ved andre leverandører, hvis de skal lave store installationer, som betales over et abonnement med rabataftale indbygget. Men bindingsperioder og klausuler kan undgås, hvis man blot vælger at betale de normale abonnementspriser.
Der kan altså ikke laves en aftale med WAOO eller andre før, aftalen med Stofa er opsagt eller udløbet. Hvis man ikke ønsker Stofa produkter, er der kun muligheden med YouSee gennem telefonstik eller anden trådløs forbindelse.

 Opsigelse af kollektive aftaler

Det er imidlertid ikke så enkelt at opsige en aftale. Det er nemt nok at opsige selve aftalen, men hvad så med levering af TV og internet? I Holmstrup får vi også opsamlet vores forbrugsdata af vand, el, varme og vaskeri over vores coaxnet. Vores CTS anlæg anvender også coaxnettet såvel som vores video.
Vi kan derfor ikke bare lige nedlægge coaxnettet eller serviceaftalen herpå. Så får vi ikke opsamlet forbrugsdata eller styret varmen. Det bliver der ændret på, når vi får nye målere – formodentligt i 2019 – med trådløs forbindelse. Men da firmaet, som fik ordren på udskiftningen af målerne, er gået konkurs midt i opgaven i afdeling 4, skal der først laves nyt udbud og gøres færdigt i afdeling 4 og 5, før turen kommer til Holmstrup. Så det kan godt komme til at tage noget tid.
Det kræver en beboermødebeslutning, at vi opsiger aftalen med Stofa. Sker dette før udløb, skal vi betale for den resterende bindingsperiode til 31.12.2021. Herefter skal der tages stilling til, om vi fortsat skal have en kollektiv rabataftale, eller om det skal være op til den enkelte husstand at få lavet en aftale med en leverandør af TV og/eller internet til normale butikspriser. Konsekvensen vil endvidere være, at hvis vi i fremtiden beslutter at transportere andre data, som feks. videoovervågning af carporten (ja, det er svært at får en tilladelse), skal der enten separat netværk eller aftaler om data med de forskellige leverandører, som der måtte være. Alt andet lige vil det blive dyrere med flere udbydere.
Men som det er pt., vil man ikke kunne slippe for at betale bredbåndsabonnementet på de 168 kr. månedligt, idet man ikke kan slippe for at betale for at få opsamlet forbrugsdata.
Med mindre man er interesseret i at få en huslejestigning, må man altså ”nøjes” med Stofa aftalen til andet vedtages eller udløbet.
Men man er jo helt frit stillet til at fremsætte forslag herom på vores beboermøder. Vores abonnement er i øvrigt langt under WAOOs priser.

 Abonnementspriser

Pr. 01.01.2019 er abonnementet steget til 168 kr. fortrinsvis på grund af stigninger i programafgifter. Den normale butikspris for den lille TV pakke til enkelt tilsluttere er 225 kr. månedligt hos Antenneforeningen/Stofa. Grundpakken hos YouSee koster 299 kr. månedligt. Waoo koster 269 kr. månedligt. De 168 kr. er eksklusiv leje af TV-boks, som koster 49 kr. månedligt ved Stofa. Da nogle holmstruppere har købt deres egen TV-boks, er det prisen uden boks, som indgår i aftalen.
WAOO skal altså kunne matche en pris på TV pakken på 217 kr. inklusive TV boks. Eller 168 kr. for en internet forbindelse på 20/10. WAOO tager 229 kr. for 10/10 Mb normalt.
Undertegnede har den 09.01.2019 talt med WAOO. De vil sende et skriftligt tilbud på en kollektiv aftale for Holmstrup. De forudsætter, at 30 % af beboerne vil tilslutte sig lig med 120 lejemål. De har fået henvendelser pt. fra 12 beboere. Prisen på de 168 kr. kan de ikke matche. De er heller ikke så glade for, at netværket skal overgå til afdelingen efter en 5-årig bindingsperiode.
Men der er sådan set ikke noget i vejen for, at der efter udløb af bindingsperioden kan være mere end en udbyder i afdelingen. Prisen vil blot blive derefter.

 Den nuværende situation

I vores aftale med Stofa er der en klar aftale om, at anlægget skal fungere fuldt tilfredsstillende. Jeg/vi har derfor aftalt med Stofa, at beboere med problemer kan få besøg af en Stofa tekniker sammen med vores serviceleder. Beboere med problemer bedes derfor rette henvendelse til Stofa eller driftskontoret.
Vi har også bedt Stofa foretage en søgning på signaler til vores lejemål. Der kan imidlertid kun søges udefra på lejemål med en internetforbindelse. Får at måle signal på TV delen, skal de ind i lejligheden.
10 forbindelser viser signaler målt på modem, som ligger under niveau for minimumskrav. 8 lejemål i B/C i vest, 1 i 245 og vores driftskontor. Driftskontorets ”problem” er allerede løst. Der var tilkoblet en gammel fordelerdåse på indgangen før modem, som ikke var blevet fjernet af edb-folkene, da der blev opsat router til netværk i kontoret for en del år siden. Forbindelsen fra Stofa fejlede således ikke noget. Vi var også forbi en beboer, hvor der var en dårlig forbindelse i stikdåsen. Beboeren har dog ikke nok signal. Man kan derfor ikke blot konkludere, at alle 9 steder har samme problem. Eller blot et problem.
Umiddelbart ser det ud til, at kabelføringen, der blev lavet i 1996, ikke er helt ens i opgangene i vest. Nogle steder i vestsiden er der meget lange kabler, som forstærkningen ikke passer til. Det vil der blive rettet op i den nærmeste tid. Enten med mere forstærkning eller ændring af kabler.
Det kan så undre, at 8 af de berørte 9 steder ikke har meldt om problemer. Men det skyldes nok, at signalet forsat har været kraftigt nok til, at beboerens forbrug ikke har givet udfald eller pixelering.
Uanset hvad man har af holdninger til kollektivaftaler, leverandørvalg eller teknik, skal vores anlæg selvfølgelig fungere og leve op til de tekniske krav. Så vær nu flinke til at melde problemer ind til Stofas servicedesk, så de kan blive rettet. Stofa læser ikke holmstrups facebookgruppe.
Afdelingsbestyrelsen og teknisk afdeling vil følge op på, at de fundne problemer bliver løst.

Edvin Juhl
På vegne af afdelingsbestyrelsen

 

Lidt om forhistorien

Opgradering af coax nettet i 1996

I 1994 eller 1995 vedtog et beboermøde i Holmstrup, at afdelingens coaxnet skulle opgraderes med nye coaxialkabler. Opgraderingen blev betalt ved at afdelingen bandt sig til en 10-årig aftale med den store TV-pakke fra Stofa. Abonnementet for den fælles TV pakke var ca. 25 % under prisen for enkelt husstande.
I aftalen indgik en frikøbsklausul, hvor afdelingen mod at betale restsummen af investeringen, kunne komme ud af aftalen. Aftalen var identisk for alle de afdelinger i boligforeningen, som havde kabelanlæg. 31.12.2005 udløb bindingen i forhold til frikøbsklausulen.
Siden 01.01.2006 har vi i Holmstrup ejet vores coaxnet i afdelingen fuldt ud - og frit kunnet indgå en ny aftale med en anden leverandør af TV gennem vores kabelanlæg. Det fremgår også af diverse indlæg i Sofus og beretninger fra afdelingsbestyrelsen i årenes løb. Hvem Simon Holse så hentyder til, når han skriver: ”at den ansvarlige for kontrakten ”glemte” at opsige aftalen i 2004”, er jeg ikke helt klar over, idet aftalen altså udløb af sig selv pr. 31.12.2005. Men det kan ikke være nogen fra den nuværende afdelingsbestyrelse, idet vi i årevis har været klar over – og oplyst – at Stofa abonnementet kan opsiges med normalt opsigelsesvarsel, hvis det blev besluttet på et beboermøde. Nu har Simon siddet i afdelingsbestyrelsen af flere omgange, så han burde jo vide bedre.
I 2008 blev alle kollektive aftaler i boligforeningen ændret fra den store TV pakke til den lille TV pakke efter beslutning i foreningsbestyrelsen.

Rabataftalen for 2016 og 2017

Da folketinget i 2015 barslede med ny lovgivning, hvor det fra 01.01.2016 blev forbudt at indgå nye kollektive TV-aftaler, indgik afdelingsbestyrelsen en rabataftale med Stofa for 2 år. Aftalen gav en månedlig rabat på 26 kr., hvor abonnementet for den lille TV pakke blev nedsat fra 125 kr. til 99 kr. i 2016. Hertil kommer så et gebyr til boligforeningen på 2,5 kr. I 2017 fik vi en mindre prisstigning, men fortsat med en rabat på 26 kr. i forhold til de kollektive aftaler – og væsentligt under abonnementet for enkelt tilsluttede husstande.
* Hvis vi medregner administrationsgebyret og gamle reguleringer betalte vi i 2015 107 kr. månedligt i abonnement. Det skulle være steget til 128 kr. pr. 01.01.2016, men da vi indgik en 2-årig rabataftale betalte vi 102 kr. i 2016. Fra 01.01.2017 betalte vi 107 kr., men skulle have betalt 133 kr. uden rabat.
Da abonnementet ikke længere kun bliver reguleret pr. 1. januar er de gamle opsamlingsreguleringer afskaffet, hvilket gør det lettere at sammenligne år for år. Så nu betaler man blot det rene abonnement.
I oplægget den 14.09.2017 lød selve abonnementet på 125 kr. i 2017 priser med et forbehold for stigninger til betaling af TV afgifter. Afgifterne steg 18 kr. månedligt fra 01.01.2018, og vi endte med at betale 146 kr. månedligt i 2018 alt inclusive.

Vi indgik rabataftalen, idet vi kunne se, at vi ikke kunne have et oplæg klart i den 2-årige periode. Det tager både tid at indhente tilbud, få opgaven beskrevet og sat på dagsorden. Desuden vil det tage tid at få lavet det, som beboermødet vedtager.

Udfald på vores anlæg

Alle leverandører af TV og internet har været udsat for tekniske problemer. YuoSee har således været i afviserne, da deres kunder ikke kunne se dronningens nytårstale.
Vi har også været ramt af fejl i Holmstrup. I forbindelse med opgraderingen til DocSIS 3.1 stod vores CTS anlæg af i efteråret 2018. Årsagen var, at CTS anlægget bruger faste IP adresser, som der ved en fejl ikke blev indlæst ved ændringen af opsætningen. Det resulterede i manglende varmeforsyning i et par dage, idet CTS anlægget ikke kan genstarte af sig selv.
Vi har også i afdelingsbestyrelsen efterlyst, at beboere som har driftsproblemer med TV eller internet, som de ikke mener bliver løst af Stofa, at de udover at kontakte Stofa også retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen, så vi har mulighed for at følge med i eventuelle problemer. Vi har ikke fået henvendelser i afdelingsbestyrelsen. En beboer har rettet henvendelse til driften.
Stofa har både i 2015 og 2018 tilbudt gratis servicetjek af beboernes installation. Det benyttede 18 sig af i 2015 og 6 i 2018.
I langt de fleste tilfælde har problemet været beboerens egne kabler, som har givet dårlige forbindelser. Vi har også et problem med monteringen af stikdåser i væggen, som ikke sidder i indbygningsdåser.
Stofa har i 33 tilfælde været på service besøg i Holmstrup i 2018. Heraf er 21 tilfælde, hvor der var fejl på beboers eget udstyr – eller der var koblet for mange TV på anlægget uden forstærker. 6 tilfælde skyldes fejl i opgraderingen til DocSIS 3.1. 6 tilfælde er øvrige fejl/service.
I 2017 var vi et par fra afdelingsbestyrelsen som var rundt med Stofa og teste signaler på nogle lejligheder. Vi fandt inden fejl og signalet ind i lejlighed var ok. Men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke kan være problemer andre steder.

Nyt om Stofa-abonnementet

Information fra afdelingsbestyrelsen (december 2017)

Herunder kan du læse om antennebidrag, frit servicetjek, ny tv-boks, MitTvBasis og om ændring af dit abonnement. Og så afholdes der et Stofa informationsmøde efter nytår.

Hvad sker der fremadrettet?

Info om: Ny aftale om TV-kanaler og bredbånd

Information fra afdelingsbestyrelsen (november 2017)

På beboermødet i september blev det besluttet, at vores aftale om TV-kanaler erstattes af en kollektiv bredbåndsaftale med Stofa fra 1. januar 2018. Denne info skrivelse fortæller lidt om, hvad der skal ske i løbet af de næste 3 – 4 måneder. For de fleste af beboerne vil overgangen ikke kunne mærkes. 

Test af signaler

Stofa har allerede opgraderet forbindelsen frem til Holmstrup til det nye DocSis3.1. Overgangen til den nye platform vil dog først ske omkring 1. februar 2018, når Stofa er færdig med at opgradere hele Aarhus. I slutningen af oktober vil Stofa stikprøve teste signalet i nogle lejligheder i Holmstrup for at sikre signalkvaliteten.

Antennebidrag for 2018

Boligforeningens administration har den 16. november 2017 varslet det nye abonnementsbidrag for bredbånd/TV for2018. Der er sikkert mange, som undrer sig over, at der er varslet 146 kr. pr. måned og ikke 125 kr. pr. måned, som blev fremlagt og godkendt på beboermødet i september måned.

Det kommer der en forklaring på her:

De beløb, som vi i afdelingsbestyrelsen fremlagde på beboermødet den 14. september 2017 var i 2017 priser. Det gælder både priserne for Stofa og YouSee.

Tv selskaberne har efter vores beboermøde varslet stigninger i programafgifter fra 1. januar 2018 på i alt 14 kr. pr. måned. Det meste stammer fra Copy-Dan afgiften, der er steget med 12 %. På den måde stiger abonnementet fra 125 kr. til 139 kr.

Priserne på internet er også steget på grund af et højere forbrug. De fleste hastigheder er steget med 10 kr. månedligt. Da vi har en mulighed for at skifte mellem de forskellige abonnementstyper, skal det faste abonnement over huslejen være ens.  

De sidste 7 kr. af de 146 kr. er dels en regulering for 2017, som vi ikke har opkrævet i løbet af 2017. Dels betaler vi 30 kr. årligt pr. lejlighed til administrationen.

Det er derfor ikke Stofa, Antenneforeningen Aarhus eller Brabrand Boligforening, som tjener ekstra fra 2018. Det er TV selskaberne.

Det er således korrekt, at abonnementet skal være 146 kr. månedligt fra 1. januar 2018.

Vi – og især undertegnede – må tage ansvaret for, at der på beboermødet ikke klart blev oplyst, at de fremlagte oversigter på alle priser i forslagene fra de 2 udbydere var i 2017 priser. Og der kunne komme regulering heraf, hvis der kom stigninger i programafgifter. Det skal vi beklage. 

Frit servicetjek

Her i starten af december måned vil Stofa tilbyde et gratis servicetjek af vores installationer. Du vil modtage en særskilt orientering herom i din postkasse.

Ny TV-boks i 2018.

Stofa vil lancere en ny TV-boks i 2018, som får nye funktioner. Med den nye TV-boks vil det være muligt at tilkøbe HBO, Netflix og MitTVbasis.

Den nye TV-boks vil som standard indeholde SmartTV funktionerne – ”startforfra” og pausefunktion. Lejeprisen for den nye TV-boks vil være 30 kr. månedligt.

Det vil i 2018 fortsat være muligt at leje den nuværende TV-boks til 0 kr. månedligt uden SmartTV funktionen. 

MitTVbasis

I oplægget til vores beboermøde har vi fået oplyst en forkert pris på MitTVbasis til 30 kr. månedligt. Den korrekte abonnementspris er 50 kr. månedligt i aftalen med Brabrand Boligforening. Det er kun i Holmstrup, at der er oplyst en forkert pris.

MitTVbasis er et ”vælg selv” produkt, som kan være interessant for de beboere, som ikke har TV-pakke. Det er derfor kun et mindre antal husstande, som vil kunne blive berørt af fejlen. Stofa har indvilget i, at disse husstande bliver kompenseret for fejlen. 

Ændring af abonnement pr. 1. januar 2018.

Hvis du ønsker at ændre dit abonnement den 1. januar 2018 som følge af den nye aftale, skal du kontakte Antenneforeningens butik i H.H. Seedorffs Stræde 3-5 i løbet af december måned.

Hvis dit abonnement skal fortsætte som hidtil, skal du ikke foretage dig noget. 

Mød Antenneforeningen og Stofa.

I januar eller februar måned vil vi afholde en dag, hvor Antenneforeningen og Stofa kommer til Holmstrup og præsenterer de nye ”Vælg selv” muligheder, som den nye aftale indeholder. Vi vil udsende en særskilt invitation herom i løbet af det nye år. 

Med venlig hilsen

Edvin Juhl

på vegne af afdelingsbestyrelsen

Desuden skal vi have fundet en løsning på, hvad vi gør ved evt. løse stikkontakter i lejlighederne, så de kan sidde ordentligt fast i væggen. Det er ikke helt enkelt, idet stikkene ikke sidder ens i lejlighederne. 

Frit servicetjek

Normalt er det sådan, at hvis man får servicebesøg fra Stofa vil det være gratis, hvis fejlen skyldes selve forbindelsen. Hvis fejlen er på beboerens eget anlæg eller kabler, vil man skulle betale for et servicebesøg.

I november måned vil der blive mulighed for at få et gratis servicetjek. Hvis årsagen til fejl er beboerens kabler, skal man selv betale for nye kabler – men ikke for selve servicebesøget. I samme forbindelse skal vi gerne have besked om evt. løse stikkontakter i lejlighederne.

Der vil blive udsendt en særlig skrivelse herom med oplysning om, hvornår det finder sted, og hvordan man kontakter Stofa. Hvis du ønsker et servicetjek, skal du blot afvente skrivelsen. 

Hvad sker der 1. januar 2018.

Med virkning fra 1. januar 2018 ophører den 2 årige rabataftale, hvorfor man skal betale 125 kr. månedligt i abonnement over huslejen.

Beboere, som vil fortsætte med deres nuværende aftale om TV-pakke og internet skal ikke foretage sig noget. De vil blive overført automatisk til den nye kollektive aftale.

Beboere, som ønsker at skifte deres nuværende aftale om TV-pakke og internet fra 1. januar 2018, skal kontakte Stofa/Antenneforeningens for at få ændret deres abonnement. I begyndelsen af december måned vil der blive udsendt en særlig info skrivelse med oplysning om, hvordan det skal foregå. Hvis du ønsker at skifte, skal du blot afvente, at der kommer ny orientering herom. 

Ny TV-boks og nye muligheder

Omkring februar måned 2018 vil de nye muligheder i vores nye aftale kunne tages i brug. Herefter vil det være muligt at se TV i 4K kvalitet, hvis man har et 4K TV, og der sendes i 4K. Der vil også blive mulighed for at få en internetforbindelse med hastigheder over 300 Mb.

I forbindelse med overgangen til de nye muligheder vil der formodentligt i slutningen af januar måned blive arrangeret en dag i Holmstrup, hvor Antenneforeningen og Stofa vil præsentere de nye aftalemuligheder. Hvis det er noget, som du vil høre mere om, skal du blot afvente at du får en indbydelse i postkassen.