Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

 juni 2024

 19.juni 2024


 23.maj 2024

 april 2024

Næste afdelingsbestyrelsesmøde


Vores møde den 11. juni er flyttet til den 25. juni.

Det er som altid muligt for beboere at fremmøde omkring kl. 18.30, hvis der et emne du vil drøfte med bestyrelsen. Skriftlige henvendelser kan lægges i bestyrelsens postkasse ved 215.Nyt fra Servicecenteret.


I den kommende uge genoptager vores leverandør arbejdet med reparation af murkroner - denne gang på murkronerne på A-blok, vendt mod stierne mellem A- og B-blok. Leverandøren har lovet at tage hensyn i videst mulig omfang, men I vil måske opleve, at leverandøren holder lidt i vejen med en lift og derfor skulle gå en omvej. På forhånd tak for alles forståelse og overbærenhed med eventuelle gener.


Arbejdet med maling af træværk er genoptaget i denne uge - primært på gelændere, rækværk og lign. Enkelte lejere vil også få malet de meget små vinduer i gangen, da disse vinduer ikke blev malet i sidste omgang. Dette malerarbejde kræver ikke adgang til lejemålene, men de lejer, som har disse vinduer i deres lejemål, vil opleve, at der står en maler uden for vinduet. Dette blot til orientering, som ingen bliver forskrækkede.


I servicecenteret oplever vi af og til, at lejer giver udtryk for taknemmelighed over personalets indsats. Vi vil gerne takke for de positive tilkendegivelser - det er dejligt at opleve, at personalets indsats bemærkes og værdsættes.


Til slut vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer.


Venlig hilsen, Servicecenter HolmstrupNyt fra Servicekontoret.


Kære beboere i afdeling seks, Holmstrup. 

Her lidt blandet nyt som vi i driften vurderer, at I bør vide.


Brud på vandledning og fremtidig arbejde.

På boligforeningens vegne skal vi indledningsvist beklage gårsdagens pludseligt opståede brud på vandledningen. Bruddet opstod som en konsekvens af arbejdet med at vedligeholde afdelingens ældre vandinstallationer og bruddet var aldeles uforudset – m.a.o. force majeure. Fra boligforeningens side beklager vi de gener, som bruddet medførte for beboerne i afdelingen, og vi håber, at alle klarede sig nogenlunde igennem dagen – trods alt.

Da bruddet opstod, fik vi med det samme offentliggjort bruddet på afdelingens Facebook side (tak til Mogens) og via SMS-advisering. Hvis man som lejer, ikke modtog en SMS, kan det skyldes, at boligforeningen ikke har det korrekte mobilnummer til jer. Derfor – sørg for jeres egen skyld for, at boligforeningen har jeres mobilnummer. Det kan rettes på ”Min side” eller ved at henvende sig til Servicecenter Holmstrup (vi hjælper gerne).

Desværre er arbejdet med vandinstallationerne ikke færdigt. Det sidste arbejde (i denne omgang) sker på tirsdag næste uge.Det betyder, at der lukkes for vandet ml. kl. 08-16 tirsdag den 28. maj. Der udsendes advisering fra boligforeningens administration til alle lejer om arbejdet – men nu er alle ”advaret” her også.

Derfor – fyld vand i kander (til the/kaffe mv.) og hæld vand i en spand; vand du kan hælde i toiletkummen, når du bruger toilettet (man kan ikke skylde ud, da toiletcisterne ikke fyldes med vand).


Terrændæk på pavillon ved 245.

I driften er vi øjeblikket i gang med at indhente tilbud på udbedring af ”gulvet” i pavillonen, midterakse – ud for 245. Gulvet er defekt og vil blive udskiftet snarest – men vi skal lige have fundet den rigtige løsning og den rigtige leverandør, så vi er sikre på, at vi bruger afdelingens ressourcer fornuftigt. I driften er vi selvfølgelig i fortløbende dialog med afdelingens bestyrelse om arbejdet.


Skadedyr

Vi har de seneste par uger oplevet udfordringer med rotter i et større omfang end vanligt – og end vi er tilfredse med. Vi er aktuelt i gang med at opdatere vores fælder både i terræn og i kloakkerne. Vi har en anelse om, at problemet måske skyldes et brud på den kommunale del af afdelingens kloaker, og vi presser på for at Århus Kommune vedligeholder deres del af de tekniske installationer i afdelingen.

Når dette er sagt, må vi forvente, at vi altid vil have en vis mængde rotter, mensammenkan vi gøre meget for at holde antallet på et minimum. Derfor er det vigtigt, at alle lejere i afdelingen sørger for ikke at fodre fugle, ikke har skrald stående ved hoveddøre, ikke stiller skrald ved skraldeøer m.v. Hvis I bidrager til at fjerne alle mulige fødekilder for rotterne, kan vi sammen minimere antallet. Det er vigtigt at understrege, at dette er en fælles opgave – for alle. På forhånd tak for hjælpen.


Havehold/grønne områder

Personalet knokler hver dag for at holde afdelingens grønne område ryddelige og pæne. Fra driftens side vil vi gerne appellere til, at alle – som har haver – husker af klippe og vedligeholde hæk, luge ved egen hæk, da denne vedligehold er del af vedligeholdelsesreglementet og en pligt for lejere med have.


Vandafledning

I det forgangne efterår har vi i driften oplevet udfordringer med vand i terræn pga. øgede nedbørsmængder. Aktuelt fokuserer vi på at lede vand væk fra området (bl.a. ved oprensning af ”åen” i midterakse), vedligehold af dræn i terræn, reparation af facader og murkroner m.v. Det er ”det lange seje træk” og ofte medfører arbejdet, at personalet og vores leverandører larmer og roder lidt. Vi takker forlod for jeres overbærenhed og forståelse, da arbejdet er nødvendigt for at sikre gode (og tørre) boliger.


Med ønsker om en god sommer – venlige hilsner fra Servicecenter Holmstrup og personalet.
NYT FRA SERVICECENTERET


Arbejde med lift vil fylde på til- og fra-kørselsvejene


Kære beboere i afdeling seks.


På mandag næste uge den 8. april, genoptager vores leverandører udbedringen af murkroner i afdelingen.


Leverandørerne vil i første omgang arbejde på murkronerne i midteraksen (som sidste efterår).

Da arbejdet kræver brug af lift, vil I måske opleve, at leverandørerne holder lidt i vejen og kørsel til og fra parkeringspladserne bliver lidt bøvlet.


Vores leverandører har lovet at tage så mange hensyn om muligt, men samtidigt beder vi om jeres forståelse og samarbejdsvilje, da udbedringen er nødvendig for at vedligeholde byggeriet. Hvis I oplever problemer, så snak gerne med leverandørerne - de har selvfølgelig forståelse for, at alle skal have en hverdag til at fungere.


Da arbejdet med murkronerne kræver, at der arbejdes med det hvide puds på ydermure, er leverandørerne afhængige af vejret. Derfor kan der forekomme arbejde på lørdage, men leverandørerne har garanteret, at de ikke larmer (for meget).


Når arbejdet i midteraksen er færdigt, fortsætter leverandørerne arbejdet på de øvrige murkroner i afdelingen, hvorfor vi nok skal forvente, at arbejdet kommer til at strække sig til sensommeren/efteråret.


På forhånd tak for jeres forståelse og samarbejdsvilje.


VENLIGE HILSNER FRA SERVICECENTER HOLMSTRUP


Beboernes informationsside - Brabrand Boligforening afdeling 6.


Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 til Simple.com. Januar 2023 blev det migreret til One.com.


Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen: BBBO.dk


Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se,

hvilke aktiviteter de kan deltage i.


Materiale modtages på e-mail: red@holmstrupinfo.dk


Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.


Meningsudvekslingforegår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder   -   og på Facebook:


https://www.facebook.com/groups/Holmstrup/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redigeres af: Mogens S L Nielsen - red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.