Holmstrup Dyreklub

Kontaktpersoner: Ragnhild Jensen - halloj948@gmail.com
tlf. : 40 78 71 91

og

Annette Ertmann tlf.: 40623561

CHIP-scanner
Hvis du står med en hjemløs kat og forsøger at finde dens ejer,

kan du henvende dig til Nethe Kaas Pedersen som har en

chip-scanner, som hun beredvilligt stiller til rådighed for

dyreklubbens medlemmer og andre holmstruppere.
tlf. 22 45 36 84

Ordensregler for dyrehold kan læses herunder

eller her: Ordensreglementet

Forord

Denne introduktionsfolder skulle gerne gøre det lettere for dig – og dine naboer – at du holder husdyr her i Holmstrup. Folderen indeholder noget generelt om husdyrhold, hvad man må – og især hvad man ikke må – og hvad Holmstrup Dyreklub kan tilbyde dig.

Lidt historie

I 1978 blev det tilladt at holde hund og kat som husdyr i Holmstrup. Desuden er det tilladt at holde en række mindre dyr, fisk og fugle. Listen over tilladte husdyr fremgår af afdelingens ordensreglement.
Antallet af hunde og katte har svinget meget i årenes løb. Antallet af registrerede husdyr ligger pt. på ca. 130 stykker. For at både beboere med husdyr og beboere uden husdyr kan leve i fordragelighed, er det nødvendigt med en række regler for at alle kan være her – og så ingen føler sig generet af de mange dyr.
En af de vigtigste regler er, at hunde skal føres i snor i Holmstrup-bebyggelsen, ligesom at hundens besørgelse skal foregå enten i hundetoiletterne, der findes i midterarealet – eller hunden skal luftes udenfor afdelingens område (feks. i skoven syd for byggeriet). I 2015 har hundeejerne fået deres egen indhegning, hvor hunde kan løbe løse. Indhegningen findes i det sydøstlige hjørne af afdelingens område ned mod den kommunale sti syd for byggeriet.

I 2008 blev det vedtaget, at der ikke må holdes muskelhunde og kamphunde i Holmstrup, samt blandinger heraf. Se listen over hunde der er forbudt i husdyrsreglementet.

HUSK AT:

  • En del mennesker er bange for hunde.
  • Børn går ofte direkte til hunde.
  • Ikke alle ønsker andres katte i sin have eller altan, og
  • INGEN synes det er sjovt at træde i hunde og katteefterladenskaber.

ALTSÅvis hensyn – det er dyreejerens ansvar, at ingen generes af ens hund eller kat.

Husdyrgebyr & registrering

Hunde og katte skal registreres hos varmemesteren, og ved registreringen sker der samtidig en indmeldelse i Holmstrup Dyreklub.
Der opkræves et månedligt gebyr på 20 kr. pr. hund/kat, som trækkes over huslejen. Gebyret er opdelt i et administrationsgebyr på 14 kr. og et dyreklub kontingent på 6 kr. Administrationsgebyret indgår i afdelingens almindelige drift og går til dækning af udgifter til registreringsskilte, administration, skift af sand i sandkasser og hundetoiletter, hundeposer o.s.v.

Dyreklubkontingentet går til foredrag, tilskud til neutralisering af katte og materialeindkøb til låg/overdækning til sandkasser og indretning af indhegningen for hunde.
Administrationsgebyret er tvunget, men klubkontingentet er frivilligt. Udmelding sker hos servicelederen. En eventuel udmelding indebærer selvfølgelig, at man ikke kan få tilskud til neutralisering eller deltage i dyreklubbens aktiviteter.

Dyreklubbens historie

I 1982 blev Holmstrup Dyreklub dannet. Dens formål er at varetage dyreejernes interesser og lave oplysende virksomhed. Alle katte- og hundeejere er som før nævnt automatisk medlem, når der betales kontingent, men klubben er også åben for beboere med andre husdyr.
Klubben har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Navn og telefonnummer på klubbens kontaktperson kan du altid finde bag på Sofus - beboerblad.

Neutralisering

I Holmstrup skal katte, der anskaffes eller medtages ved indflytning neutraliseres – d.v.s. sterilisation af hunkatte og kastration af hankatte – inden de fylder 12 måneder. Er katten12 måneder ved indflytning, skal neutralisation ske inden 3 måneder efter indflytning. Dyrelægeerklæring skal i alle tilfælde forevises varmemesteren. 

For racekatte, der anvendes til avl, kan der søges om dispensation hos afdelingsbestyrelsen. For at opnå denne, skal katten være stambogført.

Katte skal være øremærket eller chippet, og nummeret skal meddeles varmemesteren samtidig med, at bevis for neutralisering forelægges. 

Dyreklubben yder et fast tilskud til katte til delvis dækning af udgifter til operation, bedøvelse og øremærkning, hvis dette sker samtidigt. Tilskuddet gives kun til katte, der i forvejen er registreret og betales fuldt gebyr for. Man kan max. få et tilskud pr. husstand indenfor 5 år. Tilskuddet udgør pr. 01. juni 2015 725 kr. for hankatte og 1.225 kr. for hunkatte (det er dyrere at få en hunkat steriliseret).
Tilskuddet udbetales af klubbens kasserer mod aflevering af kvittering fra dyrlæge.

Andre aktiviteter

Andre aktiviteter i Dyreklubben kan være foredrag om relevante emner og temadag om hunde eller katte. Har du et godt forslag til et foredrag eller en anden dyrkeaktivitet hører klubbens bestyrelse meget gerne fra dig.

Låg til sandkasser.

Det er ikke spor sjovt, når ens barn leger i en sandkasse, og sandkassen er fyldt med kattelort. Derfor yder Holmstrup Dyreklub tilskud til overdækning af sandkasser. Det kan være net eller låg. Feks. er trådnet, som bruges på stilladser ganske brugbart til at lave en overdækning af. Du skal blot selv stå for indkøb og af- og pålægning. Materialeudgifter kan du få dækket ved henvendelse til klubbens kasserer mod aflevering af kvittering.

Husdyreglementet er en del af Ordensreglementet for Holmstrup - og kan også ses herunder.

Redigeret febr 2017

REGLER FOR HUSDYRHOLD

1. Husdyr generelt

a. Som husdyr betragtes hund og kat samt kæledyr: kanin, marsvin, akvariefisk, stuefugle og
lignende.
b. Det er ikke tilladt at holde dyr ud over de i punkt a. nævnte. Bekendtgørelsen om forbud mod
hold af særlige dyr skal til enhver tid overholdes. Læs hvilke dyr lovgivningen indbefatter her.
(retsinformation.dk - bekendgørelse om forbud mod hold af særlige dyr).
c. Det er ikke tilladt at holde eller få besøg af hunde, der er forbudt ved den til enhver tid gældende
lov om hunde, jævnfør Hundeloven LBK nr. 259 af 12. april 2005 samt senere ændringer til
forskriften.
d. Ved indflytning og/eller senere anskaffelse af hund skal der over for boligforeningen forelægges/
indsendes en dyrlægeattest som dokumentation for, at hunden er lovlig at holde ifølge den til
enhver tid gældende lov om hunde.
Er hunden anskaffet før ikrafttrædelse af hundelovens forbud, giver det ved indflytning ikke ret til
at få hunden godkendt i afdelingen.
I tvivlstilfælde afgør boligforeningens administration, om et husdyr/kæledyr er omfattet af punkt 1.


2. Klagesager

En beboer, der føler sig generet af andre beboeres husdyr/kæledyr, kan rette henvendelse herom
til boligforeningens administration.
En berettiget klage over et husdyr/kæledyr vil medføre påbud om, at dette ikke må være til gene
for andre beboere. Efterkommes et sådan påbud ikke, fortaber ejeren retten til at holde husdyr/
kæledyr og må da sørge for, at husdyret/kæledyret bliver fjernet. Fjernes husdyret/kæledyret
ikke, vil der være tale om misligholdelse af boligkontrakten, og boligforeningen vil kunne opsige
det pågældende lejemål i overensstemmelse med den almindelige klageprocedure.


3. Holmstrup dyreklub

Med tilladelse til at holde husdyr har den pågældende beboer ret til at blive medlem af ”Holmstrup Dyreklub”.

4. Regler for hund og kat

a. Ingen må holde hund/kat, uden dyret registreres i Brabrand Boligforening. Registreringen skal foretages ved servicelederen senest 3 uger efter indflytning.
b. Registrering, der kan sidestilles med tilladelse, er givet under forudsætning af, at dyret ikke er til gene for de øvrige beboere eller for ejendommen.
Ved registrering af hund udleveres af servicelederen en mærkat, som hunden skal bære.
Hunde skal være mærket, jf. Lov om hunde. Hundens mærke skal oplyses ved registreringen.
Katte skal øremærkes eller chipmærkes, og nummeret skal meddeles servicelederen samtidig med, at bevis for neutralisering forelægges.
c. Registreringen følger det enkelte dyr, dvs. ved ændring i dyreholdet er beboeren forpligtet til at meddele denne til administrationen.
d. Ved registrering af hund/kat – senest når dyret er 3 måneder – tiltrædes et månedligt administrationsgebyr, som fastsættes hvert år på afdelingens budgetmøde. Dette gebyr kan suppleres med et bidrag til ”Holmstrup Dyreklub”.
e. Hunde må ikke besørge i afdelingens område, dvs. trapper, kældre, gangarealer, legearealer i beplantning, på græsplæner, parkeringsanlæg, på terrasser og i terrassekummer. Skulle ”uheldet være ude”, skal ejeren selv omgående fjerne ”efterladenskaberne”. Dyreklubben udleverer gratis poser til hundelorte og kattelorte, og de kan hentes i de opstillede bokse i afdelingen eller hos servicelederen i dennes åbningstid.
f. Hunde skal føres i snor i afdelingens område (jf. politivedtægten).
g. Katte, der anskaffes eller medtages ved indflytning efter 1. januar 1987, skal neutraliseres –
dvs. sterilisation af hunkatte og kastration af hankatte – inden de fylder 12 måneder. Er katten 12 måneder ved indflytning, skal neutralisation ske inden 3 måneder. Dyrlægeerklæring herfor skal i alle tilfælde forevises servicelederen.
For racekatte, der anvendes til avl, kan der søges om dispensation hos afdelingsbestyrelsen. For at opnå denne skal katten være stambogført. I øvrigt gælder husdyrreglementet i fuldt omfang.
h. Hunde skal være forsikret, sådan at skader, hunden forvolder, kan blive erstattet.
Regler for kæledyr
Kaniner må ikke løbe frit på udenomsarealerne.

Ansøgning om tilladelse til husdyrhold-Kat - 2017 -

Bemærk at dokumentet på Brabrand Boligforenings webside endnu ikke er det rigtige - f.eks er det ikke et krav at katte skal bære halsbånd osv.
Det er det du kan downloade her, der gælder!

Ørermærkede/chippede katte kan tjekkes to steder:

Ofte findes katten kun i det ene af registrene! 

Inden du får hund - Dyrenes Beskyttelse

Det skal du undersøge, før du køber hund:

At hvalpen skal være 8 uger før den må sælges. Det er et lovkrav i Danmark
At hvalpen er registreret i Dansk Hunderegister. Det er et lovkrav, at den er registreret, inden den er 8 uger
At den er blevet vaccineret og sundhedsundersøgt af en autoriseret dyrlæge
At du har set hvalpens mor og hvalpen sammen med hende
At du har set, hvor hvalpen er vokset op, så du har et indtryk af forholdene og den opdrætter som sælger hvalpen. Lav gerne flere besøg
At hunden er vant til og tryg ved mennesker. Er den sky og bange for mennesker kan det tyde på, at den er opvokset isoleret og med et minimum af menneskekontakt
Køb aldrig en hvalp hos en opdrætter, hvis du er i tvivl. Du støtter dårlige opdrættere ved at købe en hvalp hos dem
Kontakt politiet eller Dyrenes Beskyttelse på 1812, hvis du ser noget mistænkeligt
Kilde: Dyrenes BeskyttelseDe forbudte hunde


I Danmark er det forbudt at besidde og avle 13 hunderacer og krydsninger, hvor en eller flere af de 13 racer indgår. Se dem her:

 

Hundeloven